Vacature dirigent

Het Sweelinckorkest is op zoek naar een nieuwe dirigent! Lees hieronder meer informatie.

Sweelinckorkest zoekt nieuwe dirigent!

                            


Dirigent Konradin Herzog verlaat het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck na zeven prachtige jaren, waarin hij het orkest tot grote hoogten heeft gebracht. Het orkest is op zoek naar een nieuwe vaste dirigent die per 1 september 2024 kan beginnen. De dirigent heeft de artistieke leiding over dit studentenorkest, bestaande uit 70 enthousiaste, jonge musici. Repetities vinden wekelijks plaats op donderdagavond in de Singelkerk te Amsterdam. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd in twee halfjaarlijkse concertseries, onder andere in Het Concertgebouw en Muziekgebouw aan ’t IJ. Het Sweelinckorkest staat bekend als een van de beste studentenorkesten van Nederland. Zowel tijdens als buiten de repetities en concerten vormen de orkestleden een hechte groep.

Taakomschrijving
- Leiden van repetities; elke donderdagavond en twee repetitieweekeinden per     jaar
- Dirigeren van concerten
- Aanwezigheid bij audities
- Begeleiding bij programmakeuze
- Begeleiding van speciale projecten, zoals bijvoorbeeld buitenlandtournees
- Algehele nauwe betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de vereniging

De vacature is inmiddels gesloten. Sollicitanten worden verzocht de dagen 28 februari 2024 (overdag) en 2 maart 2024
(overdag) voor de sollicitatiegesprekken en 6 april (overdag) voor de proefdirecties in hun agenda vrij te houden. Mail voor meer informatie naar dico@sweelinckorkest.nl of bel met Joke Wiersma (06 13 99 20 43). 

Sweelinck Orchestra seeks a new conductor! 

                            


Conductor Konradin Herzog is leaving the UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck after seven wonderful years in which he brought the orchestra to great heights. The orchestra is looking for a new permanent conductor to start September 1, 2024. The conductor will be the artistic director of this student orchestra, consisting of 70 enthusiastic young musicians. Rehearsals take place weekly on Thursday evenings in the Singelkerk in Amsterdam. The results are presented in two semi-annual concert series, including performances in The Concertgebouw and Muziekgebouw aan 't IJ. The Sweelinck Orchestra is known as one of the best student orchestras in the Netherlands. Both during and outside rehearsals and concerts, the orchestra members form a close-knit group.

Job Description:
- Leading rehearsals; every Thursday evening and two rehearsal weekends per     year
- Conducting concerts
- Being present at auditions
- Guidance in program selection
- Supervision of special projects, such as tours abroad
- Involvement during the inside and outside activities of our organization

The application deadline has passed. Applicants are requested to keep the following days free in their agenda's:
February 28, 2024 (daytime) and March 2, 2024 (daytime) for the job interviews and April 6 (daytime) for the trial directorship. For more information, email dico@sweelinckorkest.nl or call Joke Wiersma (06 13 99 20 43).

Drag and Drop Website Builder